Modele gjeometrike

Modeli Van Hiele konsiston në eksistencën e 5 nivele të rezonimit, që Mund të Haset në ndonjë BotIM në ekzistencën e 4 (Katër) nieveleve Duke injoruar nivelin e pestë. Ndërkaq, niveli i pestë i rezonimit përcakton nivelin më të lartë të të rëzonuarit Matematik i Cili nivel është për studimet e Larta shkencore në gjeometri. Është me rëndësi të theksohet se Ende NUK ekziston një unanimitet Lidhur me emërtimin e këtyre niveleve. Derisa konsiderohen Nivelet nga 0 Deri në 4 e DISA të tjerë nga 1 Deri në 5, nga niveli 1 konsiderohet si niveli fillestar. Entropia u llogarit përmes integrimit të termokapacitetit dhe shtimit të nxehtësisë së absorbuar; matjet në temperaturë të ulët Ishin të ekstrapoluara në Zero, Duke përdorur Debye-in pastaj formu e nxjerra së fundmi. [5] Entropia rezultuese, S1 = 44,28 Cal/(K ? mol) = 185,3 J/(mol ? K) Ishte krahasuar me rezultatet teorike nga statistikat mekanike të një Gazi Ideal, S1 = 44,28 Cal/(K ? mol) = 185,3 J/(mol ? K). DY vlerat ndryshojnë nga S0 = 0,82 ? 0.05 Cal/(K ? mol) = 3,4 J/(mol ? K). KY rezultat u sqarua më pas nga Linus Pauling [6] me një përafrim të shkëlqyer, i Cili shfaqi se akulli posedon një entropi të kufishme (të vlerësuar si 0,81 Cal/(K ? mol) ose 3,4 J/(mol ? K)) në temperaturë Zero për shkak të çrregullimit konfigural të nëm të protoneve në akull. Niveli 2 (Analiza) Nxënësit të cilët arrijnë nivelin e Dytë të rezonimit karakteriziohen me aftësinë si në vijim:-të vërejturit se figura gjeometrike përbëhet nga pjesët APO elementet dhe kan veti matematike. Bëhet përshkrimi i pjesëve që përbëjnë figurën dhe ceken DISA nga vetitë e Tyre.

Posedon aftësinë e analizimit të vetive matematike të figurave. -Deduksion i vetive me anë të eksperimentimit. Aftësia e përgjithësimit të atyre vetive për të gjitha figurat nga e njëjta Familje. -Përkufizimi i një koncepti qëndron në theksimin e një vargu të vetive. Në këtë mënyrë përjashtohen përkufizimet (definicionet) e dhëna nga mësimdhënësi APO nga teksti dhe pranohet i veti në Rast se ka kundërshti. -NUK ndërlidhen vetitë e ndryshme të të njejtës figurë APO ndërmjet figurave të ndryshme. NUK vendosen klasifikime në bazë të relacioneve të vetive dhe NUK realizohen klasifikime përfshirëse. -Të vërtetuarit e një vetie realizohet me anë të të provuarit në DISA Pak Raste. Gjeometria dhe Aritmetika vepra „Elementet” shquhet Edhe për faktin se bëri një „ndarje” të kjartë të njohurive në njohuri gjeometrike dhe Aritmetike. Gjat zhvillimeve të mëvonshme, dallojmë zhvillimet e Shekullit XVI Kur nëpërmjet Artit, i Cili shërbeu si Motor i zhvillimeve në gjeometri me anë të reprezentimeve artistike dhe Perspektives (dezargue), zënë remplir gjeometria projective dhe gjeometria le deskriptive. Gjeometria deskriptive përqëndrohet në aspektet grafike, ndërsa AJO projective në Modelet grafike. Pak kohë më vonë, metodat artistike shëndrrohen në carnavalactivité të një gjeometrie të re e CILA do të shërbejë për konstruktime dhe fortifikime ? gjeometria analitike e descartit.

Gjeometrisë Analitike i nevojiten llogaritje efektive së bashku me përshkrime sintetike të formave dhe transformimeve.